OTR
Datum
Sender
Ansicht
Oktober 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15
Korona krlw
Odc. 91 Kazimierz na pro b swojej siostry El biety stara si za agodzi konflikt z Ludwikiem. Na krakowskim dworze dochodzi do szczerej rozmowy Cudki z Adelajd która opowiada w adczyni histori Jolenty. Starsza córka królewskiej pary El bieta u wiadamia sobie e le traktuje innych. Zaczyna rozumie jak bardzo by a okrutna wobec Jolenty i Adelajdy. Dziewczyna cierpi i nie potrafi zapanowa nad emocjami które towarzysz jej po mierci matki królowej Anny. Lig za nie ustaje w poszukiwaniach Belli. Telenowela historyczna
00:45
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
01:20
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
01:30
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
01:45
Podr e do bajek
Królewna w z ym humorze. Animowana bajka dla dzieci. Królewna wsta a z ó ka lew nog i by a w bardzo z ym humorze. Zmartwiony król og osi e kto roz mieszy królewn zostanie jej m em. Zjawi si ch opiec który poradzi eby królewna po o y a si do ó ka i wsta a tym razem praw nog .Tak si te sta o jednak ch opiec nie spodoba si królewnie i nie wysz a za niego za m
02:00
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
02:30
Sport
Informacje o najwa niejszych wydarzeniach sportowych
02:35
Za marzenia
Zosia chce wróci na studia podyplomowe które przerwa a gdy Jacek obla j na egzaminie. Gdy Górski si temu sprzeciwia w obronie dziewczyny staje doktor Drawicz. Szymon prosi Zosi by pomog a mu przygotowa si do jego pierwszej roli w teatrze i zabiera przyjació k do domku w lesie. Tymczasem Anka przechodzi do kolejnego etapu konkursu dla wiza ystów ale ma problem bo nie mo e znale m skiego modela co grozi dyskwalifikacj . Zdesperowana dziewczyna prosi w ko cu o pomoc Bartka ale Sokó akurat tego dnia musi gra w klubie bo na wieczornej imprezie ma pojawi si szef wytwórni muzycznej z Berlina. Serial obyczajowy
03:20
Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
03:30
Barwy szcz cia
Wi niewski ma do ci g ych stresów zwi zanych z prac Bo eny i oczekuje od zi cia e zabroni onie niebezpiecznej pracy. Najgorszy scenariusz dla Sta skiej zak ada kar wi zienia za zdradzenie tajemnicy ledztwa. Wkrótce Kowaluk wzywa j do ABW. Hubert zaskakuje Wojtka i leci razem z nim do Finlandii by dopilnowa eby dobrze ulokowa pieni dze po rodzicach. Tymczasem Pawe wpada na pomys e zaoszcz dzi na wynajmie obiektów zdj ciowych kr c c film w domu Pyrków. Na pro b ch opaka Agata stara si uzyska zgod Klary... Do Wilka dzwoni Kamila a Natalia wpada w panik e by a partnerka zdradzi Maciejowi e o nim rozmawia y. Przera ona Zwole ska szuka pomocy u Sadowskiego. Serial obyczajowy
04:05
Polonia 24
Magazyn prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli a problemy rodaków mieszkaj cych poza Polsk
04:25
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
04:40
Halo Polonia
05:25
Zamknij oczy i s uchaj
Film Zamknij oczy i s uchaj jest po wi cony najs ynniejszemu pie niarzowi Warszawy Mieczys awowi Foggowi. To podró po wspó czesnej i przedwojennej Warszawie któr tak umi owa . B yskotliwa kariera Fogga przeplata si z dramatyczn histori miasta
05:50
Dzia o si w Krakowie
Program opowiada o wydarzeniach które mia y miejsce w Krakowie. Ka dy odcinek po wi cony jest innemu obiektowi z którym wi e si interesuj ca historia
TVPOLONIA
06:05
Czas honoru
Znak Rosenfarba. Krawiec szykuje oddzia do akcji na poligonie. Na sztabach znalezionych w magazynie z otnik rozpoznaje znak Rosenfarba. Helena towarzyszy Heinrichowi podczas wizyty u Kugla
07:00
Las bli ej nas
W kolejnym odcinku poka emy lasy o naturalnym pochodzeniu i lasy na gruntach porolnych. Odwiedzimy dawne tereny wspó istnienia ró nych narodowo ci i wyzna pogranicze polsko ukrai skie katolicko prawos awne poszukuj c ladów wspó istnienia tu ró nych nacji i kultur. Kirkut w Lutowiskach cerkiew w Smolnikach ko ció w Mucznem Kalwaria Pac awska to tylko niektóre miejsca które mog zainteresowa pasjonatów historii po udniowo wschodnich kra ców Polski. Mistrzyni Polski le ników w MTB opowie jak przemierza Bieszczady rowerem
07:30
Zwierzaki Czytaki
Co za du o to niezdrowo. Szymek z trudem wspina si na szaf . Kompletnie nie ma si y i wydaje si by zbyt ci ki. Twierdzi e ostatnio intensywnie trenuje z Pimpkiem i Pompkiem gr w pi k no n . Rysia z Micha em s zaniepokojeni. Co jest przyczyn z ej formy Szymka czy przypadkiem szop nie przybra ostatnio kilku kilogramów i czy faktycznie rozgrywki odbywa y si murawie
07:45
Podwodne ABC
Rozmna anie w podwodnym wiecie. W tym odcinku o sposobach rozmna ania si podwodnych stworze . Wyja nimy jaka jest ró nica mi dzy organizmami jajorodnymi jajo yworodnymi oraz yworodnymi. Omówimy te ciekawy sposób rozmna ania jakim jest fragmentacja. W programie niezwyk e podwodne zdj cia m.in. ó wi morskich które sk adaj jaja na l dzie czasem d ugo podró uj c w tym celu do miejsca swego urodzenia. Ciekawostk jest konik morski to jego samiec a nie samica w p katej torbie l gowej nosi jaja
07:55
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:00
Polonia 24
Magazyn prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli a problemy rodaków mieszkaj cych poza Polsk
11:25
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
11:40
Halo Polonia
TVPOLONIA
12:25
 
Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
12:35
 
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
12:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
13:10
 
Barwy szcz cia
W domu Pyrków od rana zamieszanie w zwi zku ze startem zdj do filmu o Marcie Walawskiej. Pawe w ostatniej chwili zmienia scenariusz i koncepcj artystyczn nie licz c si w adnej kwestii ze zadaniem Agaty. Waleria odchorowuje fakt e widzia a Stefana z Carin i wyp akuje si Tolkowi e jej m znalaz sobie m od kochank . Tymczasem Górka niczego si nie domy laj c znowu spotyka si z córk czego wiadkiem jest Koszyk. Aleks i Witek nadal konkuruj o wzgl dy Zuzi. Obaj ch opcy wierz e maj u niej szans do czasu a dawny znajomy Lidki przyprowadza na trening swojego syna Filipa. Serial obyczajowy
13:45
 
M jak mi o
Artur odkrywa e Iza ma telefon dzi ki któremu kontaktuje si z Marcinem i w ciek y zmusza ukochan by wyjecha a z nim do Niemiec. Po kilku godzinach Skalska ucieka jednak od m a i próbuje wróci do Polski. W drodze ma gro ny wypadek. Tymczasem Wojtek wi tuje na Wietrznej imieniny. Imprez na cze juniora przygotowuj wspólnie Asia oraz Micha . Poza tym pisarz spotyka si te ze swoim wydawc który radzi Ostrowskiemu by w ko cu zacz leczy si z uzale nienia od hazardu. Serial obyczajowy 44 min Polska 2018 Re yseria: Krzysztof ukaszewicz Scenariusz: Alina Pucha a Marta Michalak Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Pawe Del g Tomasz Ciachorowski (Artur ch opak Izy) Maria G owacka (Lenka Zdu ska) Ignacy Wudkiewicz (Miko aj Zdu ski) Miko aj Roznerski (Marcin) Barbara Kurdej Szatan (Joanna) Feliks Matecki (Wojtu ) Adrianna Kalska (Iza Lewi ska) Mariusz Laskowski Teresa Lipowska
14:40
 
Za marzenia
Zosia chce wróci na studia podyplomowe które przerwa a gdy Jacek obla j na egzaminie. Gdy Górski si temu sprzeciwia w obronie dziewczyny staje doktor Drawicz. Szymon prosi Zosi by pomog a mu przygotowa si do jego pierwszej roli w teatrze i zabiera przyjació k do domku w lesie. Tymczasem Anka przechodzi do kolejnego etapu konkursu dla wiza ystów ale ma problem bo nie mo e znale m skiego modela co grozi dyskwalifikacj . Zdesperowana dziewczyna prosi w ko cu o pomoc Bartka ale Sokó akurat tego dnia musi gra w klubie bo na wieczornej imprezie ma pojawi si szef wytwórni muzycznej z Berlina. Serial obyczajowy
15:30
 
Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
15:45
 
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
15:55
 
Korona krlw
Odc. 92 Kazimierz chce sojuszu z ksi ciem s upskim Bogus awem. Ma nadziej e ten poprze go w walce z Krzy akami. W zamian za to jest gotowy odda r k swojej córki El biety. W widnicy brat Bolka Henryk decyduje i chce odda swoj córk Ann do zakonu. Ksi na Agnieszka jest zaskoczona czuje si coraz bardziej zwi zana z ma dziewczynk . Pomywaczka wraz z gospodarzem uciekaj przed atakami Litwinów w stron Krakowa. Po drodze dokonuj makabrycznego odkrycia. Telenowela historyczna
16:25
 
Jak to dzia a
Ciekawe urz dzenia. W tym odcinku: zetkni cie si z technologi kart bezstykowych widzowie zobacz jak powstaj ciek e kryszta y dzi ki którym mo na ogl da Jak to dzia a na ekranie telewizora. Ponadto b dzie te szkielet który zamienia cz owieka w pó robota
16:55
 
Zwierzaki Czytaki
Co za du o to niezdrowo. Szymek z trudem wspina si na szaf . Kompletnie nie ma si y i wydaje si by zbyt ci ki. Twierdzi e ostatnio intensywnie trenuje z Pimpkiem i Pompkiem gr w pi k no n . Rysia z Micha em s zaniepokojeni. Co jest przyczyn z ej formy Szymka czy przypadkiem szop nie przybra ostatnio kilku kilogramów i czy faktycznie rozgrywki odbywa y si murawie
17:10
 
Podwodne ABC
Rozmna anie w podwodnym wiecie. W tym odcinku o sposobach rozmna ania si podwodnych stworze . Wyja nimy jaka jest ró nica mi dzy organizmami jajorodnymi jajo yworodnymi oraz yworodnymi. Omówimy te ciekawy sposób rozmna ania jakim jest fragmentacja. W programie niezwyk e podwodne zdj cia m.in. ó wi morskich które sk adaj jaja na l dzie czasem d ugo podró uj c w tym celu do miejsca swego urodzenia. Ciekawostk jest konik morski to jego samiec a nie samica w p katej torbie l gowej nosi jaja
17:20
 
Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Podr e z histori
Jak powsta y nasze nazwiska. Rados aw Kotarski przybywa do redniowiecznej osady aby w niej prze ledzi procesy które da y pocz tek naszym wspó czesnym nazwiskom. Stara si tak e znale odpowied na pytanie kiedy przydomki zamieni y si w pe noprawne nazwiska i jakimi drogami si to sta o. Odpowiada równie na pytanie czy faktycznie nazwiska z ko cówk na ski wiadcz o pochodzeniu szlacheckim
18:25
 
Racja stanu
Program w którym omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski
18:55
 
Barwy szcz cia
W domu Pyrków od rana zamieszanie w zwi zku ze startem zdj do filmu o Marcie Walawskiej. Pawe w ostatniej chwili zmienia scenariusz i koncepcj artystyczn nie licz c si w adnej kwestii ze zadaniem Agaty. Waleria odchorowuje fakt e widzia a Stefana z Carin i wyp akuje si Tolkowi e jej m znalaz sobie m od kochank . Tymczasem Górka niczego si nie domy laj c znowu spotyka si z córk czego wiadkiem jest Koszyk. Aleks i Witek nadal konkuruj o wzgl dy Zuzi. Obaj ch opcy wierz e maj u niej szans do czasu a dawny znajomy Lidki przyprowadza na trening swojego syna Filipa. Serial obyczajowy
19:25
 
Wschd
Magazyn spo eczny dotycz cy Kresów Wschodnich
19:45
 
Pomys owy wnuczek
Ogród dziadka. Film rysunkowy którego zadaniem jest rozwijanie wyobra ni technicznej u dzieci. Bohaterem jest ma y ch opiec który dzi ki swoim pomys om znajduje wyj cie z ka dej sytuacji. W tym odcinku Dobromir pomaga Dziadkowi w uprawie ogródka. Wnuczek wymy la proste urz dzenia i wrowadza usprawnienia które upraszczaj i u atwiaj upraw warzyw i kwiatów. Konstruje urz dzenie do zraszania upraw wod . Po sko czonej pracy zawiesza hamak na którym wypoczywa jego Dziadek.
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody
20:35
 
Sport
Informacje o najwa niejszych wydarzeniach sportowych
20:45
 
Prokurator
Muzeum. W Muzeum Powstania Warszawskiego szkolna wycieczka odkrywa zw oki m czyzny przebranego w mundur SS. W jednej z kieszeni munduru ledczy znajduj zdj cie zaginionego obrazu Madonny Cranacha. Denat Bronis aw Okolski to legendarny marszand dzi ki któremu Polska odzyska a wiele z zagrabionych w czasie wojny dzie sztuki. W toku ledztwa okazuje si e Okolski o nieposzlakowanej dot d opinii skrywa pewn tajemnic która zaskakuje nawet jego najbli szych wspó pracowników. W jego domu prokurator odkrywa tajny sejf a w nim zaginione obrazy: Wielki Pi tek Che mo skiego Pobudka Kossaka Madonna Cranacha. Nast pnej nocy kto w amuje si do domu denata i wykrada bezcenne dzie a sztuki. Proch wie e id c tropem z odziei znajdzie zabójc Okolskiego
21:45
 
Polonia 24
Magazyn prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli a problemy rodaków mieszkaj cych poza Polsk
22:05
 
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
22:20
 
Halo Polonia
23:10
 
Zamknij oczy i s uchaj
Film Zamknij oczy i s uchaj jest po wi cony najs ynniejszemu pie niarzowi Warszawy Mieczys awowi Foggowi. To podró po wspó czesnej i przedwojennej Warszawie któr tak umi owa . B yskotliwa kariera Fogga przeplata si z dramatyczn histori miasta
23:40
 
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
Live-Chat aktivieren